Thursday, October 02, 2008

Here I go!

"Agar aapko mera kaam accha lagta hai... aur woh gora bhi yehi samajhta hai... toh us gorey ke liye kaam kyu karoon?
Khud ke liye karoonga!!"

- Guru Bhai

No comments: